สารสนเทศโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร

Information of Rakpongprai Project

ระบบจัดการสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการข้อมูล

คลิก

เอกสาร

เอกสารที่ใช้ในโครงการ คู่มือค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร

คลิก

สื่อ

วิดีทัศน์ กิจกรรม

ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร คลิก

เรื่องราวชาวค่าย

เรื่องเล่าชาวค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร

คลิก
21 กุมภาพันธ์ 2562

เปิดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร

ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

อ่านต่อ

เยาวชน…รักษ์พงไพร สไตล์

Active Learning

 “เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และนักเรียนสามารถถอดองค์ความรู้จากการลงมือทำได้”

อ่านต่อ

สวรรค์เอราวัณ กับวันดีๆ ของชาวรักษ์พงไพร

โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรสามารถร่วมสร้างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นนักอนุรักษ์ที่เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สิ่งสำคัญคือการสร้างให้เกิด “ความยั่งยืน” สิ่งที่ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องกลับไปบอกต่อกับครูในพื้นที่ คือ – ครูจะต้องจัดการเรียนรู้แบบ active learning – กิจกรรมจะต้องสร้างความประทับใจให้กับนักเรียน เพราะกิจกรรมเหล่านั้นจะเป็นเหมือนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ – การทำซ้ำบ่อยจนเกิดเป็นนิสัย

อ่านต่อ

ปฏิทินการจัดค่าย

อ่านต่อ

ที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้

อ่านต่อ

ความเป็นมา

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมของครอบครัวรักษ์พงไพรได้ที่

เสียงจากครอบครัวรักษ์พงไพร

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต

องคมนตรี

“..ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนมีความเข้าใจ มีทักษะ และเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต ให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตัวเอง และมีศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้…”


นายอัมพร  พินะสา

รองเลขาธิการ กพฐ.

“..ผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีเยาวชนได้รับการพัฒนาไปแล้วมากกว่า 30,000 คน โดยเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจทักษะและเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดสู่ห้องเรียนและชุมชนได้ พร้อมทั้งมีการพัฒนาครูและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความพร้อมในการขยายผลสู่วงกว้างมากขึ้น…”


ดร.สมพร  สามทองกล่ำ

ผอ.กลุ่ม วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนสอน

“…โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร”ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเยาวชนได้รับการพัฒนาจำนวน 7,564 คน จาก 504 โรงเรียน และครูจำนวน 1,628 คน พร้อมทั้งต่อยอดพัฒนาสู่ผู้นำเยาวชนรักษ์พงไพรระดับประเทศ จำนวน 285 คน ให้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังการเป็นนักอนุรักษ์และเป็นแกนนำขยายผลในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง…”


ดร.วสันต์  สุทธาวาส

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

“…จากการประเมินพบว่าเยาวชนมีคุณลักษณะตามเป้าประสงค์ของโครงการร้อยละ 91.67 และมีความสุขในการเรียนรู้ร้อยละ 80.89 โดยมีปัจจัยความสำเร็จคือการออกแบบกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม การใช้รูปแบบการประเมินที่ง่ายสอดคล้องกับ Active Learning ซึ่งช่วยเสริมสร้างความต่อเนื่องในการเรียนรู้และความร่วมมือที่เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่…”


504

โรงเรียน

1628

ครู

7564

นักเรียน

ข่าวสารล่าสุด

ลึก รวดเร็ว รอบด้าน

รายงานผลการดำเนินโครงการเยาวชน…รักษ์พงไพร ปี 2564

  แนวทางการรายงานผลรักษ์พงไพร ปี ๖๔ (โปรดอ่าน…)  

Read more
January 20, 2022 0

“รักแรกพบ”

  หากพูดถึงความประทับใจ เป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากที่สุด เพราะเป็นเรื่องราวที่กลั่นกรองมาจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจ ระยะเวลา 3 วัน ที่ได้มีโอกาสติดตามเด็กน้อยที่ร่วมเข้าค่าย “เยาวชน..รักษ์พงไพร” เป็นค่ายที่จัดขึ้นปีที่ 5 แล้วก็จริง แต่สิ่งที่เหมือนกันระหว่างฉันกับเด็กน้อย คือ ที่นี่และค่ายนี้ คือครั้งแรกของเรา ที่แฝงไปด้วยเรื่องราวความน่ารัก เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวฉันคงที่ไม่มีวันลืม… “คงต้องถึงเวลา ที่เราต้องมาช่วยกัน ป่าโดนทำร้ายทุกวัน ตัดฟันจนป่าวอดวาย เยาวชนอย่างเรา ยังรวมพลังหัวใจ เรียนรู้เรื่องราวความเป็นไป เพื่อนำไปใช้ ปกป้องป่า” เสียง “เพลงค่าย” ดังกึกก้องด้วยเสียงที่เปี่ยมไปด้วยพลัง[…]

Read more
February 25, 2019 0

“ปลูกกล้วยในใจชมพู่”

  จบไปแล้วกับค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร ค่ายที่ 1 ของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ นำนักเรียนจำนวน 60 คนเขาร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร ต้องบอกว่ากิจกรรมนี้น้อง ๆ นักเรียนทั้ง 60 คน มีความสุข และสนุกกับการทำกิจกรรมอย่างมาก (ย้ำว่าอย่างมาก) เพราะจุดเด่นของกิจกรรมในค่ายนี้คือ การจัดกิจกรรมในรูปแบบ Active Learning ตลอดระยะเวลา 3 วัน น้อง ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมต่อพสกนิกรชาวไทย นอกจากนี้ยังเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติ เพื่อศึกษาต้นไม้ทรงปลูกอีกหลายต้น[…]

Read more
February 24, 2019 0

ติดต่อเรา

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Bureau of Educational Innovation Development Office of Basic Education Commission (OBEC)

Ministry of Education Thailand Phone : +66 2288 5892 Fax : +66 2280 5559 E-mail : rakpongpraiobec@gmail.com

[]