สารสนเทศโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร

Information of Rakpongprai Project

โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เกิดขึ้นจากการต่อยอดจากโครงการ “วัยซน…ผจญป่าเล็กในเมืองใหญ่” ที่มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ด้านวิทยากรและพี่เลี้ยง เมื่อปี 2553 ตามพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ให้สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นคุณค่าทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อร่วมกันดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติสืบไป
.
จากนั้น ในปี 2558 เมื่อโครงการสัมฤทธิ์ผลจึงได้ร่วมกับ 13 องค์กรร่วม ได้แก่ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยขยายการอบรมไปทั่วประเทศใน 22 ศูนย์ของกรมอุทยานฯ และ 8 ศูนย์ของกรมป่าไม้ รวมทั้งสิ้น 31 ศูนย์ และร่วมกันบูรณาการหลักสูตรตามแนวพระราชดำริ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชานุญาตให้ชื่อโครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยปัจจุบันเยาวชนที่ได้ผ่านการอบรมจากโครงการฯมีจำนวนกว่า 30,000 คน และครูกว่า 6,000 คนทั่วประเทศ